Distances līgums

Šis distances līgums, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 20. maija noteikumiem Nr.255 „Noteikumi par distances līgumu”, tiek noslēgts starp saimnieciskās darbības veicēju Daci Meiju reģistrācijas numurs 27076112325 turpmāk tekstā – Pārdevējs, no vienas puses, un Pircēju – fizisku personu, no otras puses, par saistībām, kas radās Pircējam pasūtot vienu vai vairākas, Preces, turpmāk tekstā - Prece, par to samaksājot rēķinā norādīto Preces cenu kopā ar piegādes cenu, bet Pārdevējam apstiprinot Preces pasūtījumu un nodrošinot Preces piegādi uz Pircēja norādīto piegādes adresi.

1. Pasūtījuma noformēšanas kārtība.

1.1. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs piegādā un pārdod Preces saskaņā ar šī līguma noteikumiem
1.2. Pircējs veic pasūtījumu aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Pārdevēja mājas lapā www.dacemeija.com Veicot pasūtījumu Pircējs norāda prasīto informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontakttālruni. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas savlaicīgi informēt Pārdevēju.
1.3 Pārdevējs apstiprina pasūtījumu, elektroniski nosūtot Pircējam rēķinu, uzrādot preces un piegādes cenu (Omniva, pasts, DPD pakomāts) nepieciešamajiem Pārdevēja bankas rekvizītiem, lai Pircējs varētu veikt samaksu par pasūtījumu. Ja Pircējs divu darba dienu laikā nesaņem apstiprinājumu norādītajā e-pastā, tad pasūtījums nav pieņemts.

2. Preces cena un apmaksas kārtība.

2.1 Rēķina apmaksu par Precēm un piegādi (pakomāta pakalpojumi) Pircējs veic ar pārskaitījumu uz Pārdevēja kontu tikai tad, kad saņemts rēķins no Pārdevēja.
2.2 Pircējs rēķina apmaksu veic Eiro valūtā, pamatojoties uz Pārdevēja sastādīto rēķinu, uz Pārdevēja norādīto bankas kontu divu dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.
2.3 Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad rēķinā norādītā naudas summa ir ienākusi Pārdevēja bankas kontā.

3. Pasūtījuma izpildes kārtība.

3.1 .Pārdevējs atbilstoši Pircēja norādītajai adresei veic preces nosūtīšanu 3-5 darba dienu laikā
3.2 .Ja kādā no pasūtījuma apstrādes posmiem rodas nepieciešamība pasūtījumā veikt korekcijas (piemēram, kāda no precēm nav pieejama vai tiek gaidīta konkrētas preces piegāde no ražotāja), Pārdevējs sazinās ar Pircēju telefoniski vai ar e-pasta starpniecību un informē par izmaiņām.
3.3 .Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu brīdī, kad Pircējs faktiski ir saņēmis Preci. Pasūtījuma saņemšanas apstiprinājums ir pakomāta apstiprinajums vai Latvijas pasta apstiprinājums.
3.4 Pēc Pasūtījuma izpildīšanas Pārdevēja saistības pret Pircēju tiek uzskatītas par izpildītām.
3.5 Īpašuma tiesības uz Preci un ar to saistītā atbildība pāriet no Pārdevēja pie Pircēja Preces nodošanas brīdī.

4. Atteikuma tiesības.

4.1. Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli, izņemot, ja iegādātā Prece ir atvērta un lietota.
4.2. Pircēja pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot Preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar Preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.
4.3. Izmantojot tiesības atteikties no Preces, Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu, kā arī par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja tā ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Pretējā gadījumā Pārdevējs patur tiesības Preci nepieņemt atpakaļ.
4.4. Pārdevējs pēc atteikuma vēstules un Preces saņemšanas, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā atmaksā Pircējam uz Pircēja norādīto bankas kontu to naudas summu, kas atbilst Preces apmaksai, neatgriežot piegādes izdevumus

Veicot pasūtījumu Pircējs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot. Pircējs apzinās, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt šī Līguma noteikumus.


Made on
Tilda